Ứng dụng Lịch sự kiện Kinh tế MT4 Miễn phí

Nên biết khi nào biến động có thể tăng đột biến. Đừng trông chờ vào may mắn.

Tải về và dùng thử lịch sự kiện kinh tế MT4 miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay.

Biết dữ liệu nào có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn

Cập nhật dữ liệu kinh tế từng phút

Tính năng chính

  • Lọc các sự kiện biến động thấp, trung bình và cao
  • Đặt thông báo: , thúc đẩy, emai và màn hình
  • Điều chỉnh theo giờ địa phương của bạn
  • Xem các sự kiện trong tương lai và quá khứ

Bắt đầu nhận liên kết tải về

Tính năng chính

  • Lọc các sự kiện biến động thấp, trung bình và cao
  • Đặt thông báo: , thúc đẩy, emai và màn hình
  • Điều chỉnh theo giờ địa phương của bạn
  • Xem các sự kiện trong tương lai và quá khứ
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com